top of page

Michipicoten Wado Kai Karate Club

Sensei Matt Larrett

Wawa

Ontario

Canada

(705) 852-1015

bottom of page