top of page

Okotoks Wado Kai

Sensei Scott McCallum

(587) 896-0658

Bay #5, 109 Stockton Point

Okotoks, AB, Canada

Tuesday/Thursday - 6:30-8:00 pm (Mountain Daylight Time)

bottom of page