top of page

P.O.P. Wado Kai

Sensei Melanie Camirand

Timmins

Ontario

Canada

(705) 262-0264

bottom of page