top of page

P.O.P. Wado Kai

Sensei Melanie Camirand / Sensei Brian Julien

Timmins

Ontario

Canada

(705) 262-0264

bottom of page