top of page

Regina Shintani Wado Kai Karate Club

Sensei Ryan McDonald

Regina

Saskatchewan

Canada

(306) 530-6905

bottom of page