top of page

Whitecourt Wado Kai

Sensei Shelley McGregor

(780) 778-8824

St Mary's School

5630 Mink Creek Rd

Whitecourt, AB, Canada

Monday/Wednesday - Junior/Family - 6-7:00 pm (Mountain Daylight)
Monday/Wednesday - Teen/Adult - 7:10-9:00 pm

bottom of page