CJCC Wado Kai Karate

Sensei Gord Derii

Hamilton

Ontario

Canada

(905) 765-3139