top of page

Edson Wado Kai Karate

Sensei Chris Marler / Sensei Sylvie Fontain

(780) 728-8939

Vanier Community Catholic School

831 56th Street

Edson, AB, Canada

Monday/Wednesday - 5:30-7:30 pm (Mountain Daylight Time)

bottom of page