top of page

Nordik Wado Kai

Sensei Michel Gosselin

(705) 372-5227

30 10th Street

Hearst, ON, Canada

Tuesday/Thursday - Orange-Green Belts - 7:30-8:00 pm
Tuesday/Thursday - Orange-Green Belts - 7:30-8:00 pm
Tuesday/Thursday - Blue-Brown Belts - 8:00-8:30 pm
Tuesday/Thursday - Black Belts - 8:30-9:00 pm

bottom of page