Video Archive

arrow&v

May 28, 2022

Sensei Peter Avino shares memories of Hanshi Shintani.

May 28. 2022

Sensei Rick Leveille shares stories of Hanshi Shintani during a trip to Wawa, Ontario.

Summer 1995

Hanshi Shintani demonstrating Shindo on Sensei Brad Cosby. Summer 1995

May 1991

Hanshi Shintani Shindo Clinic May, 1991 Part 2.

June 17, 1995

Hanshi Shintani Black Belt Clinic. June 17, 1995. Welland, Ontario

May 1991

Hanshi Shintani Shindo Clinic May, 1991.

Summer 1995

Hanshi Masaru Shintani teaching Shindo in Onteora Ontario Part 1.

Summer 1995

Hanshi Masaru Shintani teaching Shindo in Onteora Ontario Part 2.

July 14, 1996

Hanshi Shintani Clinic in Welland - Part 1. Welland, Ontario.

July 14, 1996

Hanshi Shintani Clinic in Welland - Part 2. Welland, Ontario.

January 18 1997

Hanshi Shintani Kata Review With Sensei Ron Mattie. Welland, Ontario

July 1997

Hasnshi Masaru Shintani 1:1 Workout with Sensei Ron Mattie. Welland, Ontario

May 5, 1997

Hanshi Masaru Shintani Shindo Workout. Welland, Ontario

January 1980

Coming Soon

May 1991

Hanshi Shintani Shindo Workour Part 1

June 23, 1991

Hanshi Shintani Shindo Workout